TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU

 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
(3224 Sayılı Kanun)

TÜRK DİŞHEKİMLERİ ODALARI VE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUN TEKLİFİ VE GEREKÇESİ

GENEL GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135'inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş ve bu kuruluşları Anayasa'nın teminatı altına almıştır.

Tababet mesleği insan sağlığının korunması ve bozulan sağlığın iadesi için gerekli tedavinin uygulanması açısından ferdi bir görünüm arz ederse de, toplumun genel sağlığı ve gelişmesi açısından da sosyal bünyeyi ilgilendiren bir kamu görevi niteliğindedir. Böyle önemli bir görevi sürdüren kişilerin; Anayasa'nın belirttiği meslek kuruluşunu da gerek meslek ve gerekse toplum menfaatlerine en faydalı ve işler bir şekilde oluşturması gerekmektedir.

Diş tabipleri, meslek kuruluşu olarak, bugüne kadar 6023 Sayılı Kanunla kurulan "Türk Tabipleri Birliği" içinde yer alıyor ve kanundaki belli kontenjanlar oranında Tabip Odaları organlarında görev sahibi olabiliyorlardı. 1953 yılından beri yüriirlükte olan "Türk Tabipler Kanunu" zamanla günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş ve bu sebeple 6909 Sayılı Kanunla değişikliğe uğradıktan sonra, sırasıyla 1970, 1974 ve 1978 yıllarında yeni kanun tasarıları, başta seçimler olmak üzere, meclislerin yenilenmesi gibi çeşitli nedenlerle kadük olmuştur. Genelde tüm tabiplerin özelde ise diş tabiplerinin halkın sağlığı ve meslekte hizmet vermek açısından, yeterli görmedikleri 6023 Sayılı Kanun ve yarattığı sorunlar her gün artmıştır. Bu durum, zaman zaman yapılan çeşitli toplantılarında ve yayınlarda dile getirilmiştir.

Günümüzde sayıları hayli artan Türkiye Diş Tabiplerinin, Anayasamızın öngördüğü nitelikte kurulmuş ayrı bir meslek kuruluşunda temsil edilmelerinin ülke sağlığı, meslek onur ve disiplini bakımından faydalı olacağı açıktır. Eczacılar, veteriner hekimler ve benzeri diğer meslek kuruluşları gibi müstakil bir "Diş Tabipleri Odası" kurulmasını teklif ettiğimiz kanun tasarımızda: Diş tabiplerine; halkımızın sağlığı için sağlanmak istenen imkânlar ve yetkiler yanında sorumluluklar da beraber getirilmiştir. Tababetin bir kolu olan eczanelerde uygulandığı gibi serbest çalışan diş tabiplerine nöbet tutma kuralı konulmuştur.

Diş Tabipleri Odalarında ve Birliği'nde görev alacak üyelerin, belli bir meslek tecrübesi kadar toplumda saygınlığını yitirmemiş kişilerden olması gereğine dikkat edilmiştir. Organların yönetimde aynı üyelerin uzun süre kalması, gerek meslek ve gerekse toplumsal açıdan sakıncalar yarattığından "iki dönem üst üste seçilen üyelerin iki yıllık bir dönem geçmeden tekrar yönetim kurullarında seçilemeyecekleri" hükmü getirilmiştir. Meslek odaları seçimlerinde görülen huzursuzlukları ve olan şikâyetleri önlemek için seçimle, hâkim denetiminde ilçe seçim kurullarının teminatı altına alınmıştır.

Anayasa'nın öngördüğü şartlar altında tüm diş tabiplerinin, odalarına kayıt olma zorunluğu getirilmiş; odaya giriş ve yıllık aidatlarda muayene ücretlerindeki ölçüye göre değişkenlik kazandırılmıştır. Meslek onuruna yakişmayan ve halkın sağlığını tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunacak diş tabiplerine disiplin kurullarınca verilecek para cezalarında da aynı prensip benimsenmiştir. Böylece, yıllara göre değişen para değeriyle, zaman içinde, cezaların etkinliğinin azalması da önlenmek istenmiştir.

Yürürlükteki 6023 Sayılı Kanun'a göre, tabiplerin hastalarından aldığı ücretin sadece tabanı tespit ediliyordu. Tavanın olmayışı, bazen halkın ödeme gücünün çok üstünde miktarların hastalardan istenmesine ve dolayısı ile şikâyetlere yol açıyordu. Bu durum; ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızı tabip olmayan kişilere yönelterek sağlıklarını tehlikeye düşürdüğü gibi diş tababeti sanatının saygınlığını da zarara uğratıyordu.

Gerek yönetim kurullarının ve gerekse disiplin ve denetleme kurullarının oluşturulmasında, görevlerinde ve cezalarında toplum, devlet ve diş tabiplerinin karşılıklı sorumluluk ve menfaatleri düşünülmüştür. Meslekte disiplin cezalarına uymayanlara adlî cezalar getirilmiştir.

Bu teklifin kanunlaşması halinde diş tabipliği mesleğinin halk ve kamu sağlığına daha yararlı olacağı tüm diş tabiplerinin hak ve menfaatlerinin düzenli bir şekilde korunacağı düşünülmektedir.


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU


Kanun No.: 3224 Kabul Tarihi: 7.6.1985

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
Madde - l. Bu kanunun amacı, Dişhekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliği'nin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar
Madde - 2. Bu kanunda sözü geçen deyimlerden:
a) "Oda" Dişhekimleri Odalarını,
b) "Birlik" Türk Diş Hekimleri Birliği'ni,
c) "Bakanlık" Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı,
     ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Odalar

Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı

Madde - 3. Odalar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Odalar, kuruluş amaçları ve bu kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler.

Odaların kuruluşu
Madde - 4. Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz dişhekimi bulunan her ilde bir Oda kurulur.

Yeter sayıda dişhekimi bulunmayan illerdeki dişhekimlerinin hangi illerdeki dişhekimleri ile birleştirilerek yeni bir Oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki dişhekimlerinin hangi ildeki Odaya bağlanacağı ülkenin coğrafi ve ulaşım durumu ile diş hekimlerinin toplu olarak bulunduklan iller göz önüne alınarak Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır.

Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nca atanır. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yaparlar. Bu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.

Odalar, kuruluşlarını Birlik Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla Bakanlığa bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

Odaların organları
Madde - 5. Odaların organları şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu,
b) Oda Yönetim Kurulu,
c) Oda Disiplin Kurulu,
d) Oda Denetleme Kurulu.

Odalar, ihtiyaca göre faaliyet alanları içindeki il ve ilçelerde temsilcilikler kurabilirler. Oda temsilcilerinin atanma usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir.

Oda Genel Kurulunun oluşumu
Madde - 6. Oda Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup Odaya kayıtlı diş hekimlerinden oluşur.

Oda Genel Kurulu'nun görevleri
Madde - 7. Oda Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Oda Yönetim Kurulu'nun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Oda Denetleme Kurulu'nun raporunu görüşmek ve bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,
b) Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesini görüşüp karara bağlamak,
c) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu delegelerini seçmek,
d) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
e) Gündemindeki diğer konuları göriişüp karara bağlamak,
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Odalar, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere, gizli oyla, üye sayısı ikiyüze kadar olanlar beş, beşyüze kadar olanlar yedi, beşyüzden fazla olanlar onar asıl ve yedek delege seçerler.

Oda Genel Kurulu'nun toplantıları
Madde - 8. Genel Kurul iki yılda bir defa Nisan ayında olağan Yönetim Kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak Oda merkezinde toplanır.

Oda Genel Kurulu toplantıya Oda Yönetim Kurulu tarafından çağrılir.

Oda Yönetim Kurulu, üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul'u toplantıya çağırmazsa olağanüstü toplantı isteyen üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Oda Genel Kurulu toplantıya Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nca çağrılır.

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce mahalli bir gazeteyle ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla üyelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir. Oda Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asil üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.

Oda Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Oda Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir.

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular göriişülür: Ancak, üye tamsayısının beşte birinin imzası ile teklif edilen konular görüşmesiz olarak gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

Genel Kurul toplantılarında karar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Oda Yönetim Kurulunun oluşumu
Madde - 9. Oda Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için Genel Kurul'ca üyeler arasından seçilen üçyüz üyeye kadar beş; üçyüzden fazla üyesi olan Odalar için dokuz üyeden oluşur. Asil üyeler kadar da yedek üye seçilir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Oda Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

Oda Yönetim Kurulu'nun görev bölümü ve Odanın temsili
Madde - 10. Oda Yönetim Kurulu asil üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Sayman seçerler.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odayı temsil ve Yönetim Kurulu'na başkanlık eder; Odanın mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Saymanla birlikte, diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Başkan'ın yokluğunda kendisine Başkanvekili vekillik eder.

Oda Yönetim Kurulu'nun görevleri
Madde - 11. Oda Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
b) Odanın dönem bilançosu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,
c) Birlik ve Oda Genel Kurul kararlarını uygulamak,
d) Dişhekimliği ile ilgili mevzuatın ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak,
e) Dişhekimlerinin, hastalarla diş hekimleri arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle işbirliği yapmasını, Merkez Yönetim Kurulu'nca şekli belirlenmiş örneğe uymayan tabelaların kullanılmasını ve her türlü araçla veya kişiye reklam yapılmasını, meslektaşlar arasında gayrimeşru menfaat sağlanmasını önlemek,
f) Faaliyet alanı içerisinde uygulanacak asgari muayene ve tedavi ücret tarife tekliflerini düzenleyip, Birlik Merkez Yönetim Kurulu'na göndermek,
g) Meslek mensuplarının birbirleriyle, hastalarla veya hasta sahipleri arasında çıkacak ihtilafları uzlaştırmaya veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak,
h) Meslek mensuplarının daha yüksek bir mesleki kültür düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak,
i) Meslek mensuplarını bölgeleri içinde meslekleriyle ilgili sağlık sorunları üzerinde inceleme ve araştırma yapmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
j) Diş hekimliği mesleğinin onurunu, genel hak ve menfaatlarını ilgili merciler nezdinde savunmak,
k) İhtiyaca göre, faaliyet alanı içindeki il veya ilçelerde yönetmelikle gösterilecek esaslar dairesinde faaliyette bulunmak üzere temsilcilikler kurulmasına karar vermek,
t) Oda üyeleri hakkında disiplin cezası uygulamasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerinin öğrenilmesi halinde inceleme yaparak sonucu Disiplin Kurulu'na tevdi etmek,
m) Üyelerin meslek kayıtlarını tutmak; onur üyeliği için Birlik Merkez Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,
n) Hastaların resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında da meslek hizmetlerinden yararlanabilmeleri için meslek mensuplarıyla işbirliği yapmak,
o) Gelirleri noter tasdikli makbuz mukabili toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak gelir ve harcamaları noter tasdikli defterlere işlemek,
p) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Oda Başkanı'na veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
r) Oda Genel Kurul toplantı tutanaklarının bir örneğini Birlik Merkez Yönetim Kurulu'na göndermek,
s) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu'nun toplantıları
Madde - 12. Oda Yönetim Kurulu ayda bir defa Oda merkezinde olağan olarak toplanır. Başkan'ın belgeye dayalı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Oda Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde Başkan'ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.
Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir.

Oda Disiplin Kurulu'nun Oluşumu
Madde - 13. Oda Disiplin Kurulu Genel Kurul'ca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu'na seçilebilmek için bu Kanuna göre genel seçilme yeterliği yanında Türkiye'de en az bilfiil on yıl dişhekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunmazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.
Disiplin Kurulu asil üyeleri ilk toplantıda gizli oyla kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler.

Oda Disiplin Kurulu'nun Görev ve Toplantıları
Madde - 14. Oda Disiplin Kurulu'nun görevi, Oda Yönetim Kurulu'nun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek, Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

Oda Disiplin Kurulu toplantıya, Yönetim Kurulu tarafından, asil üyelere toplantı tarihinden en az üç hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantıdan bir hafta önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle doldurulur.

Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asil üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Disiplin Kurulu toplantılarında Disiplin Kurulu Başkanı bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılanlar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşemezse kurula toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder.

Oda Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkan'ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Oda Denetleme Kurulu'nun oluşumu
Madde - 15. Oda Denetleme Kurulu, Genel Kurul'ca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu'na seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılannda kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Oda Denetleme Kurulu'nun görevleri
Madde - 16. Denetleme Kurulu üyeleri gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Odanın işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Denetleme Kurulu hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on gün içinde Yönetim Kurulu'na ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Oda Genel Kurulu'na sunar.

Denetleme Kurulu yılda en az bir defa kendi Başkanları'nın başkanlığında toplanarak kurul halinde denetlemelerde bulunurlar.

Odaya kayıt zorunluluğu
Madde - 17. Bir Oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan diş hekimleri bir ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan dişhekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler.

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

Üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan diş hekimleri Odalara kaydolmadıkları takdirde meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edemezler.

Odaların gelirleri
Madde - 18. Odaların gelirleri şunlardır:
a) Odaya kayıt ücreti,
b) Üye aidatı,
c) Diş hekimlerine temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler,
d) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler,
e) Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
f) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları,
g) Bağış ve yardımlar,
h) Çeşitli gelirler.
Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler, o yıl uygulanan asgari muayene ücretinin üç katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere, Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.
Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Türk Dişhekimleri Birliği

ÜÇÜNCÜ KISIM
Türk Dişhekimleri Birliği

Birliğin kuruluşu, amaçları ve nitelikleri

Birliğin kuruluşu, amaçları ve nitelikleri
Madde - 19.Bütün Dişhekimleri Odalarının katılacağı Türk Dişhekimler Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dır. Birlik bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatler uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Birlik, kuruluş amaçları ve Kanun'da belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendisine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez. Siyasetle uğraşamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, bunlara maddi yardım yapamaz, bunlardan yardım alamaz, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemez.

Birlik Genel Kurulu'nun oluşumu
Madde - 21. Birlik Genel Kurulu, Oda Genel Kurulları'nca seçilen delegelerle tabii delege olan Birlik merkez organlarının asil üyeleri ve Oda başkanlarından oluşur.

Birlik Genel Kurulu'nun görevleri
Madde - 22. Birlik Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulu'nun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Merkez Denetleme Kurulu'nun raporunu görüşmek, bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,
b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesini karara bağlamak,
c) Birliğin Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin, Merkez Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,
d) Birliği ilgilendiren yönetmelik taslaklarını ve mevcut yönetmelikler üzerindeki değişiklik tekliflerini karar bağlamak,
e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
f) Yeni Oda kurulması ile ilgili başvuruları görüşüp karara bağlamak,
g) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birlik Genel Kurulu'nun toplantıları
Madde - 23. Birlik Genel Kurulu iki yılda bir defa Ekim ayında olağan Merkez Yönetim Kurulu veya Birlik Genel Kurulu delgelerininin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak Ankara'da toplanır.

Birlik Genel Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir.

Genel Kurul, delegelerin tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin ve Merkez Denetleme Kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir.

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan delegelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun oluşumu
Madde - 24. Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu'nca delegeler arasından seçilen onbir üyeden oluşur. Aldıkları oy sırasına göre onbir de yedek üye belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Merkez Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için bu Kanunda belirtilen seçilme yeterliğinin yanında, meslekte en az on yıl bilfiil çalışmış olmak şarttır.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun görev bölümü ve Birliğin temsili
Madde - 25. Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Genel Sayman seçerler.
Genel Başkan Birliği temsil ve Merkez Yönetim Kurulu'na Başkanlık eder. Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Genel Saymanla birlikte; diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Genel Başkan'ın yokluğunda kendisine Genel Başkanvekili vekillik eder.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun görevleri:
Madde - 26. Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Birlik Genel Kurulu'nun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Birlik Genel Kurulu'na sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,
c) Birlik Genel Kurul kararlarını uygulamak,
d) Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uymayan Odaları uyarmak, gerekirse sorumluları Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmek,
e) Odalarca önerilen asgari muayene ve tedavi ücreti tarifeleri hakkında vereceği kararı Bakanlığın onayına sunmak,
f) Diş hekimlerinin kullanacakları tabela örneğini tespit etmek, bu örneğe uymayan tabelaların kullanımını ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'ne aykırı ilan ve reklam yapılmasını önlemek,
g) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Genel Başkan veya bir Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
h) Bu kanunun uygulanmasına esas olacak tüzük ve yönetmelikleri çıkarmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
i) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantıları
Madde - 27. Birlik Merkez Yönetim Kurulu ayda bir defa Birlik merkezinde olağan olarak toplanır. Başkan'ın belgeye dayalı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Merkez Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır; oylarda eşitlik halinde, Başkan'ın bulunduğu taraf üstün tutulur. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu'nun oluşumu
Madde - 28. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu'nca iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu'na seçilebilmek için bu Kanun'a göre seçilme yeterliğinin yanında, Türkiye'de en az bilfiil onbeş yıl diş hekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan ve bir de Raportör seçerler.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve toplantıları
Madde - 29. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevi, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulu tarafından, asıl üyelere toplantı tarihinden en az bir ay önce taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantı tarihinden on gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle doldurulur.

Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarında Başkan bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılanlar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşmezse, kurula, toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder.

Yüksek Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğünluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkan'ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu'nun oluşumu
Madde - 30. Birlik Merkez Denetleme Kurulu, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Birlik Merkez Denetleme Kurulu'na seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip ve meslekte en az bilfiil on yıl çalışmış olmak şarttır. Hizmetin süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa, sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan seçerler.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu'nun görev ve toplantıları
Madde - 31. Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun bütün işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Birl'ık Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu, işlem ve hesaplarda gördükleri aksaklıkları en geç on gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu'na ve iki yıllık denetlem sonuçlarını da bir rapor halinde Birlik Genel Kurulu'na sunar.

Merkez Denetleme Kurulu, yılda en az bir defa kendi başkanlarının başkanlığında toplanarak kurul halinde denetlemede bulunurlar.

Birliğin gelirleri
Madde - 32. Birliğin gelirleri şunlardır :
a) Odaların göndereceği brüt gelirlerinin % 25'i,
b) Sosyal ve kültürel faliyetlerden elde edilecek gelirler,
c) Odalara sağlanacak her türlü basılı belge, defter ve benzerlerinden elde edilecek gelirler,
d) Bağışlar ve yardımlar,
f) Çeşitli gelirler.

Geliri giderini karşılamayan Odalara Birlik'ce yardım yapılır. Bu yardımın miktarı ve ödenme şekli Birlik Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeterliği

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeterliği
Madde - 33. Bu Kanunda aksine hüküm yoksa, Oda ve Birlik organlarına aşağıda yazılı olan meslek mensupları seçilemezler:
a) Türkiye'de diş hekimliği yapmaya hak kazanıp da en az beş yıl mesleğini bilfiil icra etmemiş olanlar,
b) Oda ve Birlik Disiplin Kurullarınca geçici olarak meslek uygulamasından alıkonma cezası almış olanlar,
c) Kamu hizmetinden yasaklılar,
d) Taksirli suçlar hariç, toplam altı aydan fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
e) Affa uğramış olsa bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından veya Türk Ceza Kanunu'nun 312'nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar veya Türk Ceza Kanunu'nun 536'ncı maddesinzn birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanun'un 537'nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemek suçlarından mahkûm olanlar.

Seçildikten sonra bu maddede yazılı suçların herhangi birinden mahkûm olanların kurul üyelikleri, kendiliğinden sona erer.

Odalar ve Birlik organlarının seçim esasları
Madde - 34. Odalar ve Birliğin organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az onbeş gün önce seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantıların gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla İlçe Seçim Kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim İl Seçim Kurulu'nca belirlenir. Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip ineelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli İlçe Seçiın Kurulu binası ile ilgili Oda veya Birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili Oda veya Birliğe gönderilir.

Hâkim kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir Seçim Sandık Kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Başkanı'nın yokluğunda kurul'a en yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan Odalar ve Birlikte her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler İlçe Seçim Kurulu'ndan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.

Genel kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste halinde veya her organ için ayrı listeler halinde Genel Kurul Başkanlık Divanı'nca adayların soyadı alfabetik sırasına göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. Listedeki isimlerin yanına herhangi bir ünvan veya işaret konulmaz. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Oda, Birlik veya resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında Sandık Seçim Kurulu Başkanı tarafından verilen İlçe Seçim Kurulu mühürünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isimlerin karşısına seçilecek organın asıl üyeleri kadarı işaretlenip İlçe Seçim Kurulu mühürünü taşıyan zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan pusulalar geçersiz sayılır.

Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere, diğerleri de aldıkları oy sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda veya Birliğe bildirir.

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere, seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili Oda veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere göre yürütülür. Görevli hâkim ve Seçim Sandık Kurulu Başkanı ile üyelerine "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da belirtilen esaslara göre ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri ilgili Oda veya Birlik bütçesinden karşılanır.

Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yüriitülmesi amacıyla hâkimin ve Seçim Sandık Kurulu'nun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemlerinin ağırlığına göre bu kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

Oda ve Birliğin denetimi, organlarının görevlerine son verilmesi
Madde - 35. Bakanlık, Odalar ve Birliğin organları üzerinde idari ve mali yönden gözetim ve denetim hakkında sahiptir.

Bu kanunun 3 ve 19'uncu maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Oda veya Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığı'nın teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığı'nın açacağı dava üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Kurulu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasından; Birlik Merkez Yönetim Kurulu için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından beş kişiyi de görevlendirir. Seçim görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sürelerini tamamlarlar.

Bakanlığın bu Kanun uyarınca Oda veya Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Oda veya Birliğin organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlığın tasarrufları kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda veya Birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

Tük Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülki amiri Oda veya Birliğin sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler.

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Mahkemece görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Odalar ve Birliğin yurt dışında temsili
Madde - 36. Odalar ve Birliği temsil etmek üzere Uluslararası konferans ve kongre gibi toplantılara katılma, Birliğin teklifi ve Bakanlığın iznine bağlıdır.

Oda ve Birlik organlarının seçim dönemi
Madde - 37. Oda ve Birlik organlarının seçimi iki yılda bir yapılır. Seçim dönemi tamamlanmadan değişen organ eski organın müddetini tamamlar.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Onur üyeliği
Madde - 38. Genel sağlık, diş hekimliği mesleği üzerinde yaptığı çalışmalar ve yayımladığı eserler dolayısıyla ülke ve dünya çapında üne kavuşmuş veya diş hekimliği mesleğine, Odalar veya Birliğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş kimselere; Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun, Oda Yönetim Kurulu'nun teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca, Birlik Genel Kurulu'nun kararı ile onur üyeliği payesi verilebilir. Onur üyeliği payesi verilebilmek için diş hekimi olmak şart değildir.
Onur üyeleri oy hakkı olmaksızın Oda veya Birlik Genel Kurul toplantılarına katılabilirler.

Seçimle ilgili toplantılara katılma ve oy kullanma zorunluluğu
Madde - 39. Oda veya Birlik Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel Kurulu delegelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Birlik Genel Kurulu delegeleri de iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler.

Asgari muayene ve tedavi ücretinin tespiti
Madde - 40. Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerinin asgari haddini gösteren birer tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kurulu'na gönderirler.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Kurullarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak muhtelif odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

Bakanlık bu tarifeyi aynen ya da gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar. Tarifeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yeni bir tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife hükümleri devam eder.

Organlarda görev alanlara ödenecek ücret ve benzeri giderler
Madde - 41. Oda veya Birlik organlarında görev alacaklara her ne nam altında olursa olsun, verilecek ödeneklerin cins ve miktarları Odalarda Oda Genel Kurullarınca, Birlikte ise Birlik Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

İkinci görev yasağı ve bildirim zorunlutuğu
Madde - 42. Özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulu'nca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini alamazlar.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan diş hekimlerine, kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin diş hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzer hususları da göz önünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karara bağlar.

Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün özel kurum ve işyerleri tayin, nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına bildirmeye mecburdurlar.

Diş hekimleri sicili
Madde - 43. Birlikçe Türkiye'de diş hekimliği yapmaya hak kazananların bir sicili tutulur. Her diş hekiminin kayıtlı bulunduğu Odada, Birlikçe gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizlidir; ancak hak sahibi veya vekâlet vereceği bir avukat tarafından her zaman görülebilir ve gerekli not alınabilir.
Odadan odaya nakil halinde, cüzdan, nakledilen Oda Başkanlığı'na gönderilir. Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri, diploma verdikleri diş hekimlerinin listesini her mezuniyet döneminden sonra, Bakanlık da diplomalarını tasdik ederek meslek ve sanatlarını uygulamalarına izin verdiği diş hekimlerinin kimliğini; Odalar, üye kayıtları ve sicil cüzdanlarındaki bilgi ve değişiklikleri Birliğe bildirirler.

Disiplin cezaları
Madde - 44. Diş hekimliği vakar ve onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında; fiil ve hareketin niteliği ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir:

a) Uyarma; diş hekimine görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama; diş hekimine görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
c) Para cezası; bölgesinde o yıl uygulanan asgari muayene ücretinin on katından az elli katından fazla olmamak üzere verilecek para cezalarıdır.
d) Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonmadır.
e) Oda bölgesinde iki defa serbest meslek uygulamasından alıkonma cezası alanların Oda bölgesi içinde serbest meslek uygulamasından sürekli olarak alıkonmasıdır.

Cezai takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.

Meslek mensubu hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Tebligata rağmen onbeş gün içinde savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

Disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezaları; bir derece ağır veya hafif disiplin cezalarının uygulanacağı haller; disiplin kovuşturması yapılması konusunda karar verecek merci disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler; disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartları; disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları; disiplinle ilgili diğer işlemler Birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterilir.

Ceza Hükümleri
Aracı kullanmak, aracılık yapmak ve yetkisiz meslek icrası
Madde - 45. Hastalar ile diş hekimleri arasında herhangi bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar veya bu kişileri aracı olarak kullanılan diş hekimleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Meslek diplomasını herhangi bir menfaat karşılığı diş hekimliği mesleğini uygulama yetkisine sahip olmayan kişi veya kişilere kullandıranlar veya kendisine ait olmayan diplomayı kullanarak menfaat sağlayanlar veya yargı mercilerince ya da Oda veya Birlik Disiplin Kurulları tarafından haklarında, serbest meslek uygulamasından geçici veya sürekli alıkonma cezası verilenlerden serbest meslek uygulamasına devam edenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

Yasaklara ve bildirim mecburiyetine uymayanlar
Madde - 46. Bu Kanunun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 42'nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hükümlere uymayanlar yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırırlar.

Yönetmelik
Madde - 47. Bu Kanunda çıkartılması öngörülen ve Kanunun uygulanması için gerekli görülecek yönetmelikler Bakanlığın da göriişü alınarak Birlik tarafından çıkarılacaktır.

ALTINCI KISIM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Kanun Hükümleri

ALTINCI KISIM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Kanun Hükümleri

Madde - 48. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 8.1.1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla değişik 1'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde - l.

      Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

 

Madde - 49. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 8.1.11985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla değişik 5'inci maddesinin bir ve ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.

Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyeri tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hâsıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.

Madde - 50. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 8.1.1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla değişik 6'ncı maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip bulunan her ilde bir tabip odası kurulur.

Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabiplerin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin önerisi üzerine Büyük Kongre'ce kararlaştırılır.

Madde - 51. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 8.1.1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Madde - 52. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 11.2.1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunla değişik 18'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tabip odaları idare heyeti azası, odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından umumi heyetçe gizli reyle seçilir.

Madde - 53. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde - 54. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 28'inci maddesinin (II) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
II) Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda odalarla tabip tedavisi ücretlerinin en az miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek (Bu tarifeler Merkez Konseyi'nce tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine gönderilir.)

Madde - 55. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 11.2.1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunla değişik 31'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde - 31. Her tabip odasında bir haysiyet divanı bulunur. Divan 5 tabipten teşekkül eder. Müddeti 2 yıldır.

Haysiyet divanı azası odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere 18'inci madde hükümlerine göre umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir.

Asıl azalıklardan açılan yerlere rey sırasına göre yedek aza getirilir.

Madde - 56. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 8.1.1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla değişik 42'nci maddesinin birinci fıkrası aşaıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongre'ce seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanı'na seçilebilmek için Türkiye'de en az onbeş yıl tabiplik yapmış olmak ve bu Kanunun 39'uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.

Madde - 57. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 44'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde - 44. Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek azaların müddeti 2 yıldır. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açılan azalığa rey sırasına göre yedeği getirilir.

Madde - 58. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayıl Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 8.1.1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla değişik 55'inci rnaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkez Konsey 18'inci madde hükümlerine göre Büyük Kongre'nin gizli reyle seçeceği 7 asıl aza ile 7 yedek azadan teşekkül eder.

Madde - 59. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 57'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde - 57. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. Seçimle ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden, oy sırası gözetilmek üzere Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir.

Madde - 60. 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Büyük Kongre Tabip Odaları Umumi Heyeti'nce gizli reyle seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5) ve (500)'den yukarı olanlar (7) temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler.

YEDİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler

YEDİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde - l. Bu kanuna göre seçilmeye engel bir hali olmayan diş hekimleri, oda kurucusu olmak istedikleri takdirde, kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde, mesleklerini icra etmekte oldukları illerin valiliklerine başvurarak birer kuruculuk belgesi alırlar. Üç ayın bitiminde valilikler kuruculuk belgesi verdikleri dişhekimlerinin listesini bakanlığa gönderirler. Listelerin gönderilmesini takip eden bir ay içinde kurucu üyeler bakanlığın tespit edeceği il merkezlerinde valilerin başkanlığında toplanarak beş diş hekiminden oluşan birer geçici yönetim kurulu seçerler.

Bu kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren illerdeki geçici yönetim kurulları, geçici yönetim kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayarak bu kanunun 8'inci maddesinin iki, dört ve müteakip fıkralarına uygun olarak odaların ilk genel kurullarını toplantıya çağırarak oda organlarının seçimini gerçekleştirirler. Bu madde kapsamındaki odalar, seçim sonuçlarını bakanlığa bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

Üç oda tüzel kişilik kazandıktan sonra bakanlık odalarca seçilen Birlik Genel Kurulu delegelerini, Birlik organlarını seçmek üzere Ankara'da toplantıya çağırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzelkişilik kazanır.

Bu madde kapsamına giren odalar tüzelkişilik kazanıncaya kadar, oda kurmak için gerekli olan ve bu kanunda öngörülen hazırlık çalışmalarında ve temaslarda bulunabilir.

Geçici Madde - 2. Dişhekimleri disiplin yönetrneliği yürürlüğe girinceye kadar 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun disiplin işlem ve cezaları ile ilgili hükümleri diş hekimleri hakkında da uygulanmaya devam olunur.

Geçici Madde - 3. Bu Kanun, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcasına Dair 1219 sayılı kanuna göre meslek icrasına hak kazanmış kimseler hakkında da uygulanır.

Yürürlük
Madde - 61. Bu kanunun 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60'ıncı maddeleri Türk Dişhekimleri Birliği'nin ilk genel kurul toplantısında yapılacak merkez organ seçimlerinin kesinleşmesini takiben, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde - 62. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Site İstatistiği

Ziyaretçiler
2
Makaleler
89
Makale Görünüm Sayısı
340118